Saltear al contenido principal

Registrar-se

Indicador de robustesa

Pista: és recomanable que la contrasenya sigui almenys de dotze caràcters. Per fer-la més robusta, feu servir lletres majúscules i minúscules, nombres i signes com ara ! " ? $ % ^ & ).

Informació familiar

1
2
1

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

A la presa d’imatges del meu fill/a i la publicació en el recull fotogràfic per les famílies. Les imatges podran ser difoses en mitjans com: publicacions municipals, internet, mitjans externs, material promocional, publicitats, xarxes socials, ...) La distribució podrà ser únicament efectuades amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Associació infantil i juvenil Patim Patam. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat, per la utilització de les imatges.

Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altre decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’extrema urgència.

Banyar-se a la piscina/platja en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents i especialistes.

Avís legal

S’informa a les famílies que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les seves dades personals i els de el menor recollits per mitjà del present document d’autorització formaran part d’un fitxer responsabilitat de la ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL PATIM PATAM la finalitat de la qual és gestionar les activitats en les quals el menor participi i altres activitats relacionades. Les dades identificatives del menor podran ser comunicats a altres institucions relacionades amb aquesta i altres activitats de la ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL PATIM PATAM en les quals participi, sempre que aquesta cessió resulti necessària per al desenvolupament de les mateixes. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n per correu electrònic a info@patimpatam.cat on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

Volver arriba